Nokia (11230)
Samsung (3479)
Siemens (781)
Motorola (1636)
LG (2134)
Тема: v1v2