Nokia (10429)
Samsung (3338)
Siemens (781)
Motorola (1588)
LG (2040)
Тема: v1v2
waplog