Nokia (11133)
Samsung (3455)
Siemens (781)
Motorola (1632)
LG (2116)
Тема: v1v2
waplog