Nokia (10605)
Samsung (3375)
Siemens (781)
Motorola (1612)
LG (2065)
Тема: v1v2
waplog