Nokia (10242)
Samsung (3279)
Siemens (781)
Motorola (1566)
LG (1994)
Тема: v1v2
waplog