Nokia (10326)
Samsung (3310)
Siemens (781)
Motorola (1579)
LG (2022)
Тема: v1v2
waplog