Nokia (10962)
Samsung (3421)
Siemens (781)
Motorola (1627)
LG (2090)
Тема: v1v2
waplog