Nokia (10523)
Samsung (3360)
Siemens (781)
Motorola (1603)
LG (2053)
Тема: v1v2
waplog