Nokia (11209)
Samsung (3470)
Siemens (781)
Motorola (1635)
LG (2131)
Тема: v1v2
waplog